Mồi đèn chánh pháp 
Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

CHỨNG ĐẠO CA Giảng Trạch Tân Tu Kỳ 68 - HẾT

Giảng sư: Chứng Đạo Ca - Thiền Sư Huyền Giác

237 xem

CHỨNG ĐẠO CA Giảng Trạch Tân Tu Kỳ 67

Giảng sư: Chứng Đạo Ca - Thiền Sư Huyền Giác

251 xem

CHỨNG ĐẠO CA Giảng Trạch Tân Tu Kỳ 66

Giảng sư: Chứng Đạo Ca - Thiền Sư Huyền Giác

234 xem

CHỨNG ĐẠO CA Giảng Trạch Tân Tu Kỳ 65

Giảng sư: Chứng Đạo Ca - Thiền Sư Huyền Giác

250 xem

CHỨNG ĐẠO CA Giảng Trạch Tân Tu Kỳ 64

Giảng sư: Chứng Đạo Ca - Thiền Sư Huyền Giác

254 xem

CHỨNG ĐẠO CA Giảng Trạch Tân Tu Kỳ 63

Giảng sư: Chứng Đạo Ca - Thiền Sư Huyền Giác

233 xem

CHỨNG ĐẠO CA Giảng Trạch Tân Tu Kỳ 62

Giảng sư: Chứng Đạo Ca - Thiền Sư Huyền Giác

227 xem

CHỨNG ĐẠO CA Giảng Trạch Tân Tu Kỳ 61

Giảng sư: Chứng Đạo Ca - Thiền Sư Huyền Giác

241 xem

CHỨNG ĐẠO CA Giảng Trạch Tân Tu Kỳ 60

Giảng sư: Chứng Đạo Ca - Thiền Sư Huyền Giác

230 xem

CHỨNG ĐẠO CA Giảng Trạch Tân Tu Kỳ 59 | Bất Dị Pháp Sư Thích Thiện Tài

Giảng sư: Chứng Đạo Ca - Thiền Sư Huyền Giác

237 xem

CHỨNG ĐẠO CA Giảng Trạch Tân Tu Kỳ 58

Giảng sư: Chứng Đạo Ca - Thiền Sư Huyền Giác

218 xem

CHỨNG ĐẠO CA Giảng Trạch Tân Tu Kỳ 57

Giảng sư: Chứng Đạo Ca - Thiền Sư Huyền Giác

243 xem

CHỨNG ĐẠO CA Giảng Trạch Tân Tu Kỳ 56

Giảng sư: Chứng Đạo Ca - Thiền Sư Huyền Giác

234 xem

CHỨNG ĐẠO CA Giảng Trạch Tân Tu Kỳ 55

Giảng sư: Chứng Đạo Ca - Thiền Sư Huyền Giác

224 xem

CHỨNG ĐẠO CA Giảng Trạch Tân Tu Kỳ 54

Giảng sư: Chứng Đạo Ca - Thiền Sư Huyền Giác

233 xem
TRỌN BỘ BÀI GIẢNG KINH PHÁP BẢO ĐÀN - TT THÍCH THIỆN TÀI