Mồi đèn chánh pháp 
Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

Khêu Đèn Chánh Pháp Kỳ 2 - Bất Dị Pháp Sư

Giảng sư: Khêu Đèn Chánh Pháp

1035 xem

Khêu Đèn Chánh Pháp Kỳ 1 - Bất Dị Pháp Sư

Giảng sư: Khêu Đèn Chánh Pháp

1073 xem
TRỌN BỘ BÀI GIẢNG KINH PHÁP BẢO ĐÀN - TT THÍCH THIỆN TÀI