Mồi đèn chánh pháp 
Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

Cúng Thí Thực Âm Phò Hoàn Kinh Dược Sư

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

94 xem

Tụng Kinh Dược Sư Cầu An

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

70 xem

Kinh Sơ Thời Giáo Hoá Chấm Dứt Sự Tranh Cãi - Kỳ 4

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

143 xem

Chấm Dứt Sự Tranh Cãi - TT Thích Thiện Tài

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

132 xem

Pháp Thoại Đầu Năm 1-1-2021 - Đổi Tên Cát Tường Vân Am

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

168 xem

Sơ Lược Đại Khái Về Giáo Lý Nhà Phật - Kỳ 2 - TT Thích Thiện Tài

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

134 xem

Sơ Lược Đại Khái Về Giáo Lý Nhà Phật - Kỳ 1 - TT Thích Thiện Tài

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

129 xem

Giáo Lý Căn bản cho Người Học Phật Kỳ 11, Chia sẻ: TT. Thích Thiện Tài

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

1195 xem

Kinh Bát Đại Nhân Giác Kỳ 1 TT Thích Thiện Tài

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

6 xem

Kinh Bát Đại Nhân Giác Kỳ 2 TT Thích Thiện Tài

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

1115 xem

Kinh Bát Đại Nhân Giác Kỳ 3 TT Thích Thiện Tài

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

1042 xem

Kinh Bát Đại Nhân Giác Kỳ 4 TT Thích Thiện Tài

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

1232 xem

Kinh Bát Đại Nhân Giác Kỳ 5 TT Thích Thiện Tài

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

1038 xem

Kinh Bát Đại Nhân Giác Kỳ 6 TT Thích Thiện Tài

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

382 xem

Kinh Bát Đại Nhân Giác Kỳ 7 TT Thích Thiện Tài

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

963 xem
TRỌN BỘ BÀI GIẢNG KINH PHÁP BẢO ĐÀN - TT THÍCH THIỆN TÀI